hiệu lực trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chính sách hợp nhất tất cả các điều khoản bảo mật của Google đã có hiệu lực hôm 1/3 .

Google ‘s one unified privacy policy went into effect on March 1 .

EVBNews

Vắc xin có hiệu lực khoảng 30 đến 70% trong hai năm đầu tùy vào loại vắc-xin cụ thể.

They are about 30 to 70% effective for the first two years depending on the specific vaccine in question.

WikiMatrix

Vậy ngày hôm nay, hãy làm một ví dụ cho 3 từ có hiệu lực của chúng ta.

So today let’s exemplify our three operative words:

OpenSubtitles2018. v3

Vé đơn có hiệu lực 75 phút.

A single ticket is valid for 75 minutes.

WikiMatrix

Lời hứa ấy vẫn còn hiệu lực ngày nay.

That same promise is in effect today.

jw2019

Đạo luật Nhân quyền Bắc Triều bắt đầu có hiệu lực vào ngày 4 tháng 9 năm 2016.

The North Korea Human Rights Act became effective on September 4, 2016.

WikiMatrix

Ngày có hiệu lực

Effective dates

support.google

Quyết định sẽ có hiệu lực tức thì.

The decision is effective immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng cướp mất hiệu lực của những gì Kinh-thánh thật sự nói.

They steal the force and effect of what the Bible really says.

jw2019

Hiệp ước Geneva không có hiệu lực tại nơi này

The Geneva Convention is void here

opensubtitles2

Không có cơ hội ở nhà giam. phán quyết này sẽ có hiệu lực khi kháng cáo.

There is no chance in hell this verdict will hold in an appeal .

QED

2 Trước khi sắc lệnh có hiệu lực,

2 Before the decree takes effect,

jw2019

1949 – Lệnh ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực tại Kashmir trước nửa đêm.

1949 – United Nations cease-fire takes effect in Kashmir from one minute before midnight.

WikiMatrix

Tại sao lời Phao-lô nói với Ạc-ríp-ba có hiệu lực như thế?

Why were Paul’s words to Agrippa so effective?

jw2019

Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 năm 1825, sau khi trao đổi các văn bản phê chuẩn.

The Treaty entered into force on November 15, 1825, upon the exchange of the ratification documents.

WikiMatrix

Hiệu lực thị thực Mỹ hoặc Schengen phải trên 3 tháng.

The validity of U.S. or Schengen visas must be more than 3 months.

WikiMatrix

Toàn bộ những điều này, chúng rất có hiệu lực.

So all this is very powerful .

QED

HIẾN CHƯƠNG của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào ngày 24-10-1945.

THE Charter of the United Nations went into effect on October 24, 1945.

jw2019

hiệu lực ngay lập tức?

Effective immediately?

OpenSubtitles2018. v3

Lệnh giới nghiêm mã vàng đã có hiệu lực.

A yellow-coded curfew is now in effect.

OpenSubtitles2018. v3

Tài liệu này có hiệu lực vào ngày hôm sau.

The document will take effect the next day.

WikiMatrix

HIệu lực thông báo lỗi mà xảy ra khi thực hiện mã JavaScript

Enables the reporting of errors that occur when JavaScript code is executed

KDE40. 1

Vẫn còn một chính sách đang có hiệu lực.

There was a policy in place .

OpenSubtitles2018. v3

Nghị định thư Kyoto có hiệu lực.

The Kyoto Protocol comes into effect.

WikiMatrix

Ngày có hiệu lực này là khi các đề xuất diễn ra.

This effective date is when recommendations take place.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *