‘monochrome video graphics array (mvga)’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” monochrome video graphics array mvga “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ monochrome video graphics array mvga, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ monochrome video graphics array mvga trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. Monochrome printing, standard black cartridge
In đơn sắc, hộp mực đen chuẩn

2. Communication Design discipline involves teaching how to design web pages, video games, animation, motion graphics and more.

Ngành phong cách thiết kế truyền thông online gồm có việc dạy cách phong cách thiết kế website, game show điện tử, phim hoạt hình, đồ hoạ hoạt động và hơn thế nữa .
3. It weighs 99 g, and contains monochrome màn hình hiển thị, supports WAP and GPRS .
Nó nặng 99 g, có màn hình hiển thị đơn sắc, tương hỗ WAP và GPRS .
4. Design, Graphics and Sounds
Thiết kế, Đồ hoạ và Âm thanh
5. The graphics were just horrible .
Đồ hoạ tệ quá
6. Shaolin Lou Han Array !
Dàn trận Thiếu Lâm !
7. This is an example of the kind of graphics you need to be able to draw if you wanted to get a job in the video game industry today .
Đây chỉ là ví dụ của loại đồ hoạ mà tôi cần có năng lực để vẽ nếu như tôi muốn có 1 việc làm trong ngành công nghiệp game show lúc bấy giờ
8. Alex Constantides of Computer and Video Games rated the graphics highly, saying that some in-game buildings are ” so grand you’ll even feel guilty about burning them to the ground ” .
Alex Constantides của Computer and Video Games nhìn nhận đồ họa cao, nói rằng 1 số ít tòa nhà trong game là ” hoành tráng đến mức khiến bạn sẽ cảm thấy áy náy khi phá huỷ chúng ” .
9. Our crawler doesn’t recognize text contained in graphics .
Trình thu thập dữ liệu của chúng tôi không nhận dạng ký tự chứa trong hình ảnh đồ hoạ .
10. And that animated graphics can make a difference .
Và tôi bảo rằng đồ họa ảnh động hoàn toàn có thể tạo ra sự độc lạ .
11. ( Video ) Nanny :
( Phim ) Người giữ trẻ :
12. It features real-time battles with 3D graphics .
Nó tự hào có những trận chiến thời hạn thực với đồ họa 3D tuyệt đẹp .

13. For Rich Media creatives, Total video view time / Video plays.

Đối với Quảng cáo đa phương tiện, Tổng thời hạn xem video / Lần phát video .
14. In 2001, VIA established the S3 Graphics joint venture .
Năm 2001, VIA xây dựng liên kết kinh doanh S3 Graphics .
15. Graphics could be run full màn hình hiển thị, at full speed .
Đồ họa hoàn toàn có thể hiển thị toàn màn hình hiển thị, ở vận tốc tối đa .
16. Use JavaScript to pass an items array .
Sử dụng JavaScript để chuyển mảng items .
17. Supports video content .
Hỗ trợ nội dung video .
18. It also contains more graphics than the vanilla version .
Nó cũng gồm nhiều hiệu ứng hình ảnh hơn bản vanilla .
19. ( Video ) Test Pilot :
( Video ) Phi công lái thử :
20. The video worked .
Cá đã cắn câu .
21. Rear Camera Video
Video từ máy ảnh mặt sau
22. The review did however praise the game’s tutorial and graphics .
Tuy nhiên, bài nhìn nhận lại khen ngợi phần hướng dẫn và đồ họa của game .
23. And we’ll add Gapminder’s amazing graphics to the front end .
Và chúng tôi sẽ thêm đồ họa tuyệt vời của Gapminder vào cuối giao diện .

24. If you still have problems, update your graphics card drivers.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy cập nhật trình tinh chỉnh và điều khiển cạc đồ họa .
25. Note : If your video is turned on, in the top left of the màn hình hiển thị, you’ll see the video icon [ Video call ] .
Lưu ý : Nếu video của bạn được bật, bạn sẽ thấy hình tượng video [ Gọi điện video ] ở trên cùng bên trái màn hình hiển thị .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *