Photo print sizes – Wikipedia

US Japan China cm Alias in × in mm × mm min. Mpx Aspect ratio Standard 1″

2.5 × 3.5

1 × 1.5

No Big 1″/Small 2″

33 × 48

No 2″ (for certificates)

35 × 49

No 2″

35 × 53

No A9 (

1.5 × 2

)

37 × 52

0.27 7∶5 (√2) ISO 216 Wallet

2 × 3

(

51 × 76

) 0.54 3∶2 No A8 (

2 × 3

)

52 × 74

0.54 7∶5 (√2) ISO 216 2R Wallet (old) 2

+

1

2

× 3

+

1

2

(

63.5 × 89

) 1.78 7∶5 No A7 (

3 × 4

)

74 × 105

1.08 7∶5 (√2) ISO 216 DSC ( 3

+

1

4

× 4

+

2

3

)

83 × 119

1.38 3∶2[a] (1.43) No ( 3

+

1

2

× 4

+

2

3

)

89 × 119

1.48 4∶3[a] (1.34) No [4] L B7 ( 3

+

1

2

× 5)

88 × 125

1.54 7∶5 (√2) ISO 216 3R L 5″

9 × 13

Enprint[5] 3

+

1

2

× 5

89 × 127

1.58 10∶7 (1.43) ISO 1008 PC

10 × 15

Hagaki (

3.9 × 5.8

)

100 × 148

1.94 3∶2[a] (1.48) No A6 (

4.1 × 5.8

)

105 × 148

2.17 7∶5 (√2) ISO 216 [6] KG 6″

4 × 6

102 × 152

2.16 3∶2 No 4 × 4

102 × 102

1.45 1∶1 No 4R 4

+

1

2

× 6

114 × 152

2.43 4∶3 US? Chou #4 (

3.5 × 8.1

)

90 × 205

2.55 9∶4[a] (2.28) No 5 × 5

127 × 127

2.26 1∶1 No B6 (

5 × 7

)

125 × 176

3.15 7∶5 (√2) ISO 216 5R 2L 7″

13 × 18

5 × 7

127 × 178

3.15 7∶5 (√2) ISO 1008 Chou #3 (

4.7 × 9.3

)

120 × 235

3.93 2∶1[a] (1.96) No

15 × 20

Ofuku Hagaki (

5.8 × 7.9

)

148 × 200

4.12 4∶3[a] (1.35) No A5 (

5.8 × 8.3

)

148 × 210

4.34 7∶5 (√2) ISO 216 6R 8P 8″

6 × 8

152 × 203

4.32 4∶3 US? 6D 6 × 6 × ∶ No

18 × 24

7 × 9

+

1

2

178 × 240

6.00 4∶3[a] (1.36) ISO 1008 8R 6P

20 × 25

8 × 10

203 × 254

7.20 5∶4 ISO 1008 Letter 8

+

1

2

× 11

216 × 279

8.42 13∶10 (1.29) ISO 1008 8R+, S8R 6PW Small 12″

20 × 30

8 × 12

203 × 305

8.64 3∶2 US? A4 ( 8

+

1

4

× 11

+

2

3

)

210 × 297

8.70 7∶5 (√2) ISO 1008

24 × 30

9

+

1

2

× 12

240 × 305

10.3 5∶4[a] (1.26) ISO 1008 10R 4P 12″

10 × 12

254 × 305

10.8 6∶5 ISO 1008 4PW 10 × 14

+

1

2

254 × 368

13.0 3∶2[a] (1.45) No 10R+, S10R

10 × 15

254 × 381

13.5 3∶2 US? 11R

28 × 36

11 × 14

279 × 356

14.7 5∶4[a] (1.27) ISO 1008 A3 ( 11

+

2

3

× 16

+

1

2

)

297 × 420

17.4 7∶5 (√2) ISO 216 12R

12 × 15

305 × 381

16.2 5∶4 No 11R+, S11R Tabloid, Ledger

11 × 17

279 × 432

16.8 3∶2[a] (1.55) US?

30 × 40

12 × 16

305 × 406

17.3 4∶3 ISO 1008 12R+, S12R

12 × 18

305 × 457

19.4 3∶2 US? 14R

14 × 17

355 × 431

17∶14 No 16R

40 × 50

16 × 20

406 × 508

28.8 5∶4 ISO 1008 16R+, S16R

16 × 24

406 × 609

3∶2 No A2 ( 16

+

1

2

× 23

+

1

3

)

420 × 594

34.8 7∶5 (√2) ISO 216 20R

50 × 60

20 × 24

508 × 610

43.2 6∶5 ISO 1008 20R+, S20R

20 × 28

508 × 711

7∶5 No 22R

20 × 29.5

508 × 749

59∶40 No 24R

24 × 31.5

609 × 800

21∶16 No A1 ( 23

+

1

3

× 33

+

1

10

)

594 × 841

69.7 7∶5 (√2) ISO 216 24R+, S24R

24 × 35.5

609 × 901

3∶2 No 30R

30 × 40

× 4∶3 No
source : https://oanhthai.com
Category : Tutorial

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.