Lincoln Memorial Penny (’59 to Today) Values and Prices

Date & Mint Circ. Buy Circ. Sell Unc. Buy Unc. Sell 1959 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1959-D F.V. F.V. $0.25 $0.15 1960 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1960 Sm. Date $0.20 $0.10 $2.50 $1.70 1960-D F.V. F.V. $0.25 $0.15 1960-D Sm. Date $0.10 $0.04 $0.40 $0.25 1961 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1961-D F.V. F.V. $0.25 $0.15 1962 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1962-D F.V. F.V. $0.25 $0.15 1963 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1963-D F.V. F.V. $0.25 $0.15 1964 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1964-D F.V. F.V. $0.25 $0.15 1965 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1965 SMS F.V. F.V. $1.50 $1.00 1966 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1966 SMS F.V. F.V. $1.50 $1.00 1967 F.V. F.V. $0.25 $0.15 1967 SMS F.V. F.V. $1.50 $1.00 1968 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1968-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1968-S F.V. F.V. $0.25 $0.10 1969 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1969-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1969-S F.V. F.V. $0.25 $0.10 Date & Mint Circ. Buy Circ. Sell Unc. Buy Unc. Sell 1970 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1970-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1970-S Lg. Date F.V. F.V. $0.25 $0.10 1970-S Sm. Date * $10.00 $5.00 $27.00 $20.00 1971 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1971-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1971-S F.V. F.V. $0.25 $0.10 1972 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1972 DDO * $225.00 $150.00 $340.00 $240.00 1972-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1972-S F.V. F.V. $0.25 $0.10 1973 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1973-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1973-S F.V. F.V. $0.25 $0.10 1974 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1974-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1974-S F.V. F.V. $0.25 $0.10 1975 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1975-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1976 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1976-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1977 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1977-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1978 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1978-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 Date & Mint Circ. Buy Circ. Sell Unc. Buy Unc. Sell 1979 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1979-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1980 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1980-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1981 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1981-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1982 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1982-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1983 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1983 DDR * – – $170.00 $120.00 1983-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1984 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1984 DDO * Dbl. Ear – – $110.00 $70.00 1984-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1985 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1985-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1986 F.V. F.V. $0.25 $0.10 1986-D F.V. F.V. $0.25 $0.10 1987 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1987-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1988 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1988-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1989 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1989-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 Date & Mint Circ. Buy Circ. Sell Unc. Buy Unc. Sell 1990 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1990-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1991 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1991-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1992 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1992-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1993 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1993-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1994 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1994-D F.V. F.V. $0.20 $0.10 1995 F.V. F.V. $0.20 $0.10 1995 DDO * – – $30.00 $20.00 1995-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 1996 F.V. F.V. $0.20 $0.05 1996-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 1997 F.V. F.V. $0.20 $0.05 1997-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 1998 F.V. F.V. $0.20 $0.05 1998-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 1999 F.V. F.V. $0.20 $0.05 1999-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2000 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2000-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2001 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2001-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2002 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2002-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2003 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2003-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 Date & Mint Circ. Buy Circ. Sell Unc. Buy Unc. Sell 2004 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2004-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2005 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2005-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2006 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2006-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2007 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2007-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2008 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2008-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 Lincoln Bicentennial Reverse 2009 Birth & Childhood F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009-D Birth & Childhood F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009 Formative Years F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009-D Formative Years F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009 Prof Life Proof F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009-D Prof Life Proof F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009 Presidency Proof F.V. F.V. $0.20 $0.05 2009-D Presidency Proof F.V. F.V. $0.20 $0.05 Union Shield Reverse Date & Mint Circ. Buy Circ. Sell Unc. Buy Unc. Sell 2010 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2010-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2011 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2011-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2012 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2012-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2013 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2013-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2014 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2014-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2015 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2015-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2016 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2016-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2017 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2017-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2018 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2018-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2019 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2019-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 2020 F.V. F.V. $0.20 $0.05 2020-D F.V. F.V. $0.20 $0.05 Complete Date-Mint Set Total Coins: 118 F.V. F.V. $33.00 $20.00 Complete Date Set Total Coins: 58 F.V. F.V. $15.00 $10.00
source : https://oanhthai.com
Category : Finance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *