Dash Price History | DASH INR Historical Data, Chart & News (25th June 2022) – NDTV Gadgets 360

24-Jun-2022 ₹ 3,672.12 ₹ 3,991.44 ₹ 3,666.29 ₹ 3,962.28 ₹ 7.0B +7.90 % 23-Jun-2022 ₹ 3,605.82 ₹ 3,726.39 ₹ 3,524.17 ₹ 3,671.38 ₹ 6.4B +1.82 %

22-Jun-2022 ₹ 3,736.25 ₹ 3,766.28 ₹ 3,479.82 ₹ 3,622.74 ₹ 6.6B -3.04 % 21-Jun-2022 ₹ 3,470.84 ₹ 3,773.99 ₹ 3,448.59 ₹ 3,733.12 ₹ 7.8B +7.56 % 20-Jun-2022 ₹ 3,392.44 ₹ 3,584.16 ₹ 3,365.15 ₹ 3,468.50 ₹ 7.3B +2.24 % 19-Jun-2022 ₹ 3,160.95 ₹ 3,394.81 ₹ 3,026.87 ₹ 3,383.87 ₹ 7.0B +7.05 % 18-Jun-2022 ₹ 3,381.26 ₹ 3,442.78 ₹ 3,119.63 ₹ 3,174.20 ₹ 6.3B -6.12 % 17-Jun-2022 ₹ 3,332.79 ₹ 3,448.24 ₹ 3,204.87 ₹ 3,393.99 ₹ 7.0B +1.84 % 16-Jun-2022 ₹ 3,214.30 ₹ 3,595.10 ₹ 3,200.75 ₹ 3,305.86 ₹ 7.8B +2.85 % 15-Jun-2022 ₹ 3,316.29 ₹ 3,407.19 ₹ 3,012.86 ₹ 3,163.41 ₹ 7.7B -4.61 % 14-Jun-2022 ₹ 3,351.55 ₹ 3,433.70 ₹ 3,048.14 ₹ 3,319.89 ₹ 9.9B -0.94 % 13-Jun-2022 ₹ 3,790.74 ₹ 3,827.46 ₹ 3,083.61 ₹ 3,368.70 ₹ 12.5B -11.13 % 12-Jun-2022 ₹ 3,864.97 ₹ 3,925.14 ₹ 3,566.46 ₹ 3,785.27 ₹ 10.5B -2.06 % 11-Jun-2022 ₹ 4,174.95 ₹ 4,270.69 ₹ 3,800.11 ₹ 3,872.79 ₹ 9.0B -7.24 % 10-Jun-2022 ₹ 4,495.94 ₹ 4,512.52 ₹ 4,151.66 ₹ 4,179.31 ₹ 8.5B -7.04 % 09-Jun-2022 ₹ 4,496.63 ₹ 4,549.76 ₹ 4,456.41 ₹ 4,489.71 ₹ 7.1B -0.15 % 08-Jun-2022 ₹ 4,633.27 ₹ 4,717.39 ₹ 4,465.87 ₹ 4,504.91 ₹ 8.4B -2.77 % 07-Jun-2022 ₹ 4,668.22 ₹ 4,691.95 ₹ 4,366.92 ₹ 4,616.87 ₹ 9.0B -1.10 % 06-Jun-2022 ₹ 4,576.95 ₹ 4,808.92 ₹ 4,544.35 ₹ 4,668.59 ₹ 8.4B +2.00 % 05-Jun-2022 ₹ 4,530.38 ₹ 4,591.70 ₹ 4,480.71 ₹ 4,580.61 ₹ 7.1B +1.10 % 04-Jun-2022 ₹ 4,545.91 ₹ 4,575.42 ₹ 4,445.67 ₹ 4,529.61 ₹ 7.5B -0.36 % 03-Jun-2022 ₹ 4,612.41 ₹ 4,652.85 ₹ 4,369.59 ₹ 4,539.69 ₹ 9.5B -1.58 % 02-Jun-2022 ₹ 4,798.52 ₹ 4,808.60 ₹ 4,499.32 ₹ 4,620.65 ₹ 9.9B -3.71 % 01-Jun-2022 ₹ 4,886.77 ₹ 5,216.20 ₹ 4,746.11 ₹ 4,790.76 ₹ 11.8B -1.96 % 31-May-2022 ₹ 4,745.42 ₹ 4,975.85 ₹ 4,700.63 ₹ 4,897.41 ₹ 11.2B +3.20 % 30-May-2022 ₹ 4,423.79 ₹ 4,760.63 ₹ 4,399.70 ₹ 4,736.89 ₹ 8.9B +7.08 % 29-May-2022 ₹ 4,371.74 ₹ 4,456.42 ₹ 4,278.50 ₹ 4,422.24 ₹ 7.8B +1.16 % 28-May-2022 ₹ 4,244.85 ₹ 4,423.16 ₹ 4,196.30 ₹ 4,367.85 ₹ 8.9B +2.90 % 27-May-2022 ₹ 4,634.37 ₹ 4,634.37 ₹ 4,240.95 ₹ 4,257.63 ₹ 10.3B -8.13 % 26-May-2022 ₹ 4,864.22 ₹ 4,915.36 ₹ 4,352.21 ₹ 4,660.45 ₹ 10.8B -4.19 % 25-May-2022

₹ 4,727.94 ₹ 4,964.12 ₹ 4,681.39 ₹ 4,847.41 ₹ 10.7B +2.53 % 24-May-2022 ₹ 4,883.64 ₹ 4,903.36 ₹ 4,532.51 ₹ 4,723.75 ₹ 10.5B -3.27 % 23-May-2022 ₹ 4,595.96 ₹ 5,008.19 ₹ 4,590.51 ₹ 4,882.87 ₹ 11.8B +6.24 % 22-May-2022 ₹ 4,474.56 ₹ 4,636.43 ₹ 4,400.64 ₹ 4,591.29 ₹ 9.3B +2.61 % 21-May-2022 ₹ 4,370.48 ₹ 4,543.13 ₹ 4,353.17 ₹ 4,478.45 ₹ 9.6B +2.47 % 20-May-2022 ₹ 4,460.45 ₹ 4,658.98 ₹ 4,349.48 ₹ 4,365.79 ₹ 10.3B -2.12 % 19-May-2022 ₹ 4,448.99 ₹ 4,578.44 ₹ 4,173.29 ₹ 4,455.81 ₹ 10.6B +0.15 % 18-May-2022 ₹ 4,407.26 ₹ 4,736.75 ₹ 4,369.77 ₹ 4,426.41 ₹ 10.8B +0.44 % 17-May-2022 ₹ 4,566.42 ₹ 4,701.32 ₹ 4,397.27 ₹ 4,397.27 ₹ 9.8B -3.70 % 16-May-2022 ₹ 4,634.46 ₹ 4,883.98 ₹ 4,339.41 ₹ 4,559.51 ₹ 12.9B -1.62 % 15-May-2022 ₹ 4,598.46 ₹ 4,847.55 ₹ 4,536.83 ₹ 4,676.30 ₹ 11.3B +1.70 % 14-May-2022 ₹ 4,519.96 ₹ 4,749.92 ₹ 4,273.37 ₹ 4,611.21 ₹ 10.3B +2.02 % 13-May-2022 ₹ 4,263.84 ₹ 4,819.41 ₹ 4,075.17 ₹ 4,535.50 ₹ 14.3B +6.37 % 12-May-2022 ₹ 4,802.67 ₹ 4,802.67 ₹ 3,431.43 ₹ 4,245.25 ₹ 28.0B -11.61 % 11-May-2022 ₹ 5,739.60 ₹ 5,774.41 ₹ 4,562.16 ₹ 4,737.67 ₹ 25.4B -17.46 % 10-May-2022 ₹ 5,628.42 ₹ 6,109.53 ₹ 5,316.49 ₹ 5,761.40 ₹ 23.6B +2.36 % 09-May-2022 ₹ 6,436.51 ₹ 6,567.60 ₹ 5,618.84 ₹ 5,618.84 ₹ 15.3B -12.70 % 08-May-2022 ₹ 6,637.36 ₹ 6,637.36 ₹ 6,163.32 ₹ 6,437.28 ₹ 12.5B -3.01 % 07-May-2022 ₹ 6,672.61 ₹ 6,781.19 ₹ 6,485.76 ₹ 6,637.36 ₹ 10.6B -0.52 % 06-May-2022 ₹ 6,589.79 ₹ 6,781.48 ₹ 6,529.40 ₹ 6,672.10 ₹ 13.3B +1.26 % 05-May-2022 ₹ 6,953.69 ₹ 7,419.40 ₹ 6,606.68 ₹ 6,606.68 ₹ 13.7B -4.99 % 04-May-2022 ₹ 6,724.24 ₹ 6,970.89 ₹ 6,623.72 ₹ 6,918.78 ₹ 11.1B +2.89 % 03-May-2022 ₹ 6,636.89 ₹ 6,957.31 ₹ 6,614.62 ₹ 6,716.11 ₹ 10.0B +1.19 % 02-May-2022 ₹ 6,828.17 ₹ 6,957.16 ₹ 6,622.68 ₹ 6,627.37 ₹ 10.7B -2.94 % 01-May-2022 ₹ 6,994.22 ₹ 7,018.71 ₹ 6,284.93 ₹ 6,867.96 ₹ 14.5B -1.81 % 30-Apr-2022 ₹ 7,192.93 ₹ 7,229.15 ₹ 6,947.74 ₹ 6,984.28 ₹ 11.4B -2.90 % 29-Apr-2022 ₹ 7,531.21 ₹ 7,593.87 ₹ 7,156.74 ₹ 7,156.74 ₹ 11.5B -4.97 % 28-Apr-2022 ₹ 7,239.41 ₹ 7,636.42 ₹ 7,179.50 ₹ 7,528.10 ₹ 13.5B +3.99 % 27-Apr-2022

₹ 7,281.89 ₹ 7,369.63 ₹ 7,079.67 ₹ 7,226.27 ₹ 12.2B -0.76 % 26-Apr-2022 ₹ 7,505.12 ₹ 7,750.26 ₹ 7,225.92 ₹ 7,282.79 ₹ 11.7B -2.96 %
reservoir : https://oanhthai.com
Category : Finance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.